Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar,çalışmalarının denetlenmesinden,karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinden münakaşa yapmaktan zevk alırlar...MUSTAFA KEMAL ATATÜRK...
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
   


Bulunduğunuz Yer: Başkanın Sunuşu

 Vizyon-Misyon
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

        Değerli ziyaretçi,
 
Türkiye’nin en köklü Teftiş kurullarından biri olan Mülkiye Teftiş Kurulunun internet sayfasında bulunmaktasınız. Bu vesile ile size Mülkiye Teftiş Kurulumuz hakkında kısa bir bilgi vermek isterim.

Dâhiliye Nezaretinin görevlerini belirleyen 1 Mayıs 1869 tarihli bir belgede, teftiş görevi verildiği belirtilmekle birlikte bu konudaki ilk yasal düzenlemenin 1915 tarihli Mülkiye Müfettişlerinin Vazifelerini İfa Sureti Hakkında Talimatname olduğu bilinmektedir.

Daha sonra 18.02.1944 tarih ve 3-453 sayılı Kararname ile Mülkiye Teftiş Heyeti Nizamnamesi yürürlüğe konulmuş olup Teftiş Kurulunun yapısı ve mevzuatı daha sonraki yıllarda gelişerek bugünkü halini almıştır. Mevzuattaki yeni değişiklikler ve idari sistemimizdeki yeni gelişmeler ışığında, Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünü yeniden düzenleme çalışmaları son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.

Mülkiye Teftiş Kurulu, doğrudan İçişleri Bakanına bağlı olup, Mülkiye Müfettişleri Teftiş, Denetleme, İnceleme-Araştırma ve Soruşturma görevlerini bakan adına yürütürler. Teftiş Kurulu Tüzüğünün 6. Maddesi uyarınca Mülkiye Müfettişlerinin çalışma merkezleri Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri olarak belirlenmiştir. Bakanlığımız kuruluşuna dahil merkez ve illerdeki bütün birimler ile mahalli idareler ve bunların kendi aralarında kurdukları birlikler kurulumuzun görev kapsamına girmektedir. 

Kış döneminde teftiş edilen Ankara, İstanbul ve İzmir dışında kalan illerimiz üç gruba ayrılmış olup, her 3 yılda bir, bütün illerimiz teftiş edilmektedir. 2010 Yılı Yaz Teftişi programında; 1. Grup İller kapsamında 15 il ve bu illere bağlı 111 ilçenin teftişi, 19/04/2010-28/05/2010 tarihleri arasında yapılmış; 2. grup iller kapsamındaki 11 il ve bu illere bağlı 127 ilçelerin teftişi de 30/06/2010-13/08/2010 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu kapsamda 2010 Yılı Yaz Teftiş Programı sonucunda; 1447 adet Teftiş Raporu, 263 adet Teftiş Layihası ve 26 adet İnceleme Raporu (KÖYDES) olmak üzere toplam 1736 adet rapor düzenlenmiştir.

Ayrıca Bakanlığımız görev ve yetki alanına giren çeşitli konularda 2010 yılında; 506 Ön İnceleme Raporu, 73 Adet İnceleme Raporu,53 Disiplin Raporu, 2 Adet 3628 S.K. göre Tevdi Raporu, 70 Tevdi Raporları,14 Tazmin Raporu,18 Değerlendirme Raporu,285 Araştırma Raporu ve 29 İnceleme-Araştırma Raporu düzenlenerek ilgili mercilere verilmiştir. Bakanlık Makamının onayı ile Teftiş Kurulu Bünyesinde “İnsan Hakları, İhlal İddialarını İnceleme Bürosu” kurulmuştur.

Bakanlığımız web portalına, İnsan Hakları İhlal İddialarının tek merkezde toplanması amacıyla bir sayfa entegre edilmiştir. Buradan iletilen müracaatlar titiz bir değerlendirmeden geçirilerek Müfettiş görevlendirmesi yapılarak rapor düzenlenmesi, ilgili yerlere havale ile müracaat sahibine bilgi verilmesi çalışmaları yapılmıştır.

Mülkiye Teftiş Kurulunun, yeni gelişmelere uyum sağlayabilmesi, amaçlarını ve görevlerini etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmesi, ülke düzeyinde mevzuatın uygulama birliğini sağlanabilmesi, insan, para ve malzeme gibi kaynakların akılcı bir şekilde kullanılabilmesi için, teftiş ve rehberlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Uygulanmakta olan mevzuat ve Bakanlığımız genelgelerin uygulanmasında tüm birimlerde eşgüdümün ve uygulama birliğinin sağlanmasında Mülkiye Teftiş Kurulunun etkin bir rolü bulunmaktadır.

Kurumların amaçlarını hukuka uygun, etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesi sorumluluğu o teşkilatın yöneticisinindir. Çalışanın iş başarıları konusunda bilgilendirilmeye, geri bildirim almaya gereksinimi vardır. İnsanın psikolojik gereksinimleri arasında önemli bir yer tutan bu bilgilenme, kişinin kendisine güvenmesine, kendisini geliştirmesine, çalışmalarında değişiklik yapmasına zemin hazırlayacaktır. Yönetici bu noktada denetim fonksiyonuna ihtiyaç duyar. İşte teftiş bu amaca hizmet eder. Teftiş kişi düzeyinde psikolojik bir gereksinim olduğu gibi Kurum için de insan kaynakları yönetimi açısından önemli bir gereksinimdir. Kurumun, çalışanlarının başarılarını ve başarısızlıklarını görmesi, daha sonraki çalışmalarını buna göre düzenlemesi kadar çalışanların motivasyonu açısından da teftiş ve rehberlik önemlidir.

Mülkiye Teftiş Kurulu yürürlükte bulunan mevzuatın uygulaması yanı sıra dünyadaki yönetim gelişmelerini sürekli izleyerek ülke şartlarına uyarlanmasını konusunda araştırma ve incelemeler yapmakta, diğer ilgili devlet kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışarak gelişmelerin yürürlükte olan mevzuatımıza eklenmesi ve yönetim anlayışına yerleşmesi konusunda önemli bir misyon ifa etmektedir.

Tüm dünyada gelişmekte olan yeni kamu yönetimi anlayışı, devletin kendisine ait alanda kamu yönetiminin etkin bir biçimde çalışmasını önermektedir. Bu doğrultuda, kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaş odaklılık, toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi uygulamalara geçilmektedir. Bu gelişmeleri takip eden kurulumuz gelişmelere kendisini hazırlamakta ve bireysel ve kurumsal performans denetimi ön hazırlıkları yapılmaktadır.

Geleneksel teftiş yöntemi olan, kurumların önceden belirlenen kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun hareket edip etmediğinin tespit edilmesi sisteminden, kurumun yaptığı faaliyetlerin amaç ve hedeflere ne kadar hizmet ettiği ile kamu hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilip getirilmediği hususlarının saptanması olan performans esaslı bir teftiş sistemine geçişin hazırlıklarını da yapmaktadır.

Mülkiye Teftiş Kurulumuzun öncelikli amacı, İçişleri Bakanlığının tüm kurum ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak, her ne sebeple olursa olsun, ortaya çıkan sapmaları ve engelleri tespit ederek giderilmesine yönelik geri bildirimleri geçerli ve güvenilir kriterlerle belirlemek ve bu suretle verimliliğin artırılması ile gelişime katkı sağlamaktır.

Mülkiye Teftiş Kurulumuz İçişleri Bakanlığına bağlı bulunan birimlerle birlikte, devleti temsil makamı olan Mülki İdare amirliğinin; çağın gerektirdiği iyi yönetişim kavramına ulaşması için 150 yıllık geçmişine yakışır şekilde üzerine düşen misyonu ifa etmeye devam edecektir.
Bu misyonun ifasında görev alan ve katkı sağlayan bütün meslektaşlarıma teşekkür eder başarılar dilerim. Saygılarımla Ankara,

                                                                                
                                                                                                        Sadık ALTINKAYNAK
                                                                                                  Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı

 

 

                                                                         

 

 

 

 


T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Resmi Sitesidir
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 4 Bakanlıklar/ANKARA Tel:0312 418 14 83 teftis@icisleri.gov.tr